MENU

Pozycjonowanie Umowa

Jak wygląda nasza współpraca?

UMOWA POZYCJONOWANIA STRONY INTERNETOWEJ

Postanowienia Ogólne

Zleceniodawca i Zleceniobiorca to Strony umowy. Strony umowy wskazane są w zamówieniu online, które generuje Zleceniobiorca i które akceptuje Zleceniodawca.

Wszystkie postanowienia niniejszej Umowy mogą być w w.w. zamówieniu online zmodyfikowane. To co nie zostało zmodyfikowane, pozostaje jak poniżej.

Zamówienie online powinno zawierać takie informacje jak:

 1. Strony umowy wraz z ich adresami e-mail
 2. Pozycjonowana domena
 3. Miesięczny budżet
 4. Data rozpoczęcia procesu pozycjonowania
 5. Inne, opcjonalne postanowienia umowy (np. słowa kluczowe, przyjęta strategia)

§ 1.
Przedmiot Umowy

Okres trwania umowy, zwany dalej Okresem Obowiązywania, wynosi 6 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia procesu pozycjonowania określonego w zamówieniu, wliczając miesiąc, w którym złożono zamowienie. Po tym okresie umowa przechodzi na czas nieokreślony z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia.

Stałe Wynagrodzenie miesięczne dla Zleceniobiorcy określone jest w zamowieniu online, zwane dalej Wynagrodzeniem. Wynagrodzenie jest płatne na podstawie wystawionej faktury.

Strona internetowa będąca przedmiotem Umowy znajduje się w domenie określonej w zamówieniu zwana dalej „Strona Internetowa”.

Celem zawarcia Umowy jest wypromowanie przez Zleceniobiorcę Strony Internetowej Zleceniodawcy poprzez przeprowadzenie procesu jej pozycjonowania w wynikach organicznych wyszukiwarki internetowej Google.

 1. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać dla Zleceniodawcy usługę pozycjonowania Strony Internetowej oraz podstron Strony Internetowej, zgodnie z postanowieniami Umowy, w tym Załącznika nr 1.
 2. Przez usługę pozycjonowania, o której mowa w ust. 1, rozumie się podjęte przez Zleceniobiorcę działania mające na celu wyświetlanie Strony Internetowej na możliwie najwyższej pozycji w wynikach organicznych wyszukiwania wyszukiwarki internetowej zgodnie z Załącznikiem nr 1.
 3. Przedmiot Umowy definiuje Załącznik nr 1 i treść zamówienia online.
 4. Zleceniodawca oświadcza, że zapoznał się ze specyfiką usługi pozycjonowania i akceptuje, że wykonanie przedmiotu Umowy (przeprowadzenie procesu pozycjonowania), zależy od wielu czynników, w tym także niezależnych od Zleceniobiorcy i polega na twórczym wkładzie Zleceniobiorcy, co uniemożliwia wskazanie dokładnego terminu osiągnięcia możliwie najwyższej pozycji Strony Internetowej w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki internetowej.
 5. Warunkiem niezbędnym do przeprowadzenia procesu pozycjonowania jest zapewnienie przez Zleceniodawcę poprawnego funkcjonowania Strony Internetowej w określonej w umowie domenie.
 6. Zleceniodawca oświadcza, że jest prawnym abonentem domeny lub posiada zgodę jej abonenta na użytkowanie w całym okresie trwania Umowy oraz zapewni w tym okresie pełne i nieprzerwane funkcjonowanie Strony Internetowej pod nią.
 7. Strony ustalają, że usługa pozycjonowania Strony Internetowej będzie prowadzona w wyszukiwarce internetowej Google (dalej jako „Wyszukiwarka”).

§ 2.
Wynagrodzenie

 1. Zleceniobiorcy za świadczenie usługi pozycjonowania Strony Internetowej w Wyszukiwarce przysługuje od Zleceniodawcy Wynagrodzenie miesięczne na zasadach i w wysokości określonych Umowie oraz w Załączniku nr 1 do Umowy.
 2. Wynagrodzenie jest płatne co miesiąc na podstawie wystawionej Faktury.
 3. Zleceniobiorcy przysługuje Wynagrodzenie miesięczne na zasadach i w wysokości określonych w Umowie oraz w Załączniku nr 1 do Umowy, niezależnie od osiąganych rezultatów, z przeznaczeniem na realizację przedmiotu Umowy.
 4. W trakcie trwania Umowy Zleceniobiorca wystawi Zleceniodawcy co miesiąc fakturę z 3-dniowym terminem płatności.
 5. Miesiącem rozliczeniowym realizacji przedmiotu Umowy jest miesiąc kalendarzowy.
 6. Zleceniobiorca w przypadku niewywiązania się w pełni z Umowy może nie wystawiać faktury za miesiąc, w którym nie mógł zrealizować postanowień Umowy z powodu Siły Wyższej.
 7. Zleceniobiorca ponosi regularne koszty związane z pozycjonowaniem Strony Internetowej (jak np. zakup linków, opłaty dla copywriterów) Zleceniodawcy. W związku z tym w przypadku braku terminowej płatności Zleceniobiorca ma prawo zawiesić świadczenie usługi do czasu otrzymania płatności. Wszelkie niewykonane w tym okresie prace Zleceniobiorca wykona tak szybko jak to możliwe.

§ 3.
Prawa i obowiązki Stron

 1. Zleceniobiorca będzie przedstawiał na prośbę Zleceniodawcy raport miesięczny, który potwierdza wykonywanie przedmiotu Umowy.
 2. Jeśli wystąpi taka konieczność dla wykonania usługi pozycjonowania, Zleceniobiorca zmodyfikuje treści Strony Internetowej.
 3. Zleceniobiorca zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań, które mogłyby doprowadzić do zablokowania Strony Internetowej Zleceniodawcy w wynikach wyszukiwania w Wyszukiwarce.
 4. Zleceniobiorca zobowiązuje się do nie naruszenia formy graficznej Strony Internetowej, a także do zachowania ciągłości dostępu do Strony Internetowej. Jednocześnie oświadcza, że w przypadku, gdy Strona Internetowa oparta jest na systemie CMS WordPress, Zleceniobiorca może zainstalować na niej dodatkowe wtyczki, których celem jest wspomaganie realizacji przedmiotu Umowy, na co Zleceniodawca wyraża zgodę. Jeśli Zleceniodawca ma inny system CMS niż WordPress lub zmiany w WordPressie mogą nieść ryzyko pojawienia się błędów na stronie, wtedy Zleceniodawca jest zobowiązany do wprowadzenia zmian i rekomendacji sugerowanych przez Zleceniobiorcę.
 5. Zleceniodawca oświadcza, że w czasie obowiązywania Umowy nie będzie umieszczał na Stronie Internetowej automatycznych przekierowań do innych stron internetowych.
 6. Zleceniodawca oświadcza, że w czasie obowiązywania Umowy nie będzie umieszczał w Internecie kopii Strony Internetowej, zawierających całość treści zawartych na Stronie Internetowej.
 7. Zmiana adresu domeny Strony Internetowej oraz podstron Strony Internetowej będących przedmiotem usługi pozycjonowania stanowi zmianę Umowy i wymaga zgody Stron.
 8. Zleceniobiorca odpowiada wobec Zleceniodawcy do wysokości faktycznie poniesionych strat; ewentualna odpowiedzialność z tytułu utraconych korzyści lub szkód pośrednich jest wyłączona. Jednocześnie strony ustalają, iż odpowiedzialność Zleceniobiorcy z jakiegokolwiek tytułu jest ograniczona do wysokości dwukrotności miesięcznego wynagrodzenia.

§ 4.
Okres obowiązywania Umowy

 1. Umowa zostaje zawarta na czas określony zgodny z Okresem Obowiązywania.
 2. Po zakończeniu Okresu Obowiązywania Umowy Strony przyjmują, że staje się ona Umową na czas nieokreślony. Wówczas, każdej ze Stron przysługuje możliwość wypowiedzenia umowy w dowolnym momencie w formie pisemnej lub dokumentowej pod rygorem nieważności, z zachowaniem 1- miesięcznego okresu wypowiedzenia.
 3. Zleceniodawca jest uprawniony do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 1, gdy działania lub zaniechania Zleceniobiorcy naruszają dobre imię i renomę Zleceniodawcy lub pozostają w sprzeczności z publicznym wizerunkiem Zleceniodawcy.
 4. W przypadku rozwiązania, skrócenia Okresu Obowiązywania lub wygaśnięcia Umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się do zaniechania wszelkich działań związanych z usuwaniem wpisów, odnośników oraz stron internetowych, które służyły do realizacji przedmiotu Umowy poza tymi, które po wygaśnięciu Umowy mogłyby generować dodatkowe koszty dla Zleceniobiorcy przez wzgląd na ich utrzymywanie.
 5. Zleceniobiorcy przysługuje w każdym czasie uprawnienie rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadkach wystąpienia przeszkód wynikających z działania lub zaniechania Zleceniodawcy (w tym braku terminowych płatności), uniemożliwiających Zleceniobiorcy należytą realizację przedmiotu Umowy - po uprzednim zawiadomieniu o tym fakcie Zleceniodawcy i bezskutecznym wezwaniu go do usunięcia tych przeszkód w terminie 7 dni od daty przesłania zawiadomienia. Wówczas, Zleceniodawca jest zobowiązany uiścić Zleceniobiorcy karę umowną w wysokości 2-krotności miesięcznego Wynagrodzenia w terminie 7 dni od daty jej wystawienia i przesłania przez Zleceniobiorcę.
 6. Wypowiedzenie dotyczące Umowy będą uznane za skutecznie doręczone, jeżeli zostanie sporządzone na piśmie i dostarczone drugiej Stronie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub zeskanowane i dostarczone za pośrednictwem wiadomości elektronicznej e-mail, pod rygorem nieważności.

§ 5.
Inne postanowienia umowne

 1. Strony zgodnie postanawiają, że formą właściwą dla ich wzajemnej komunikacji w sprawach związanych z wykonywaniem postanowień Umowy jest forma komunikacji elektronicznej (e-mail). Zgodnie z powyższym, wszelkie oświadczenia Stron powinny być kierowane na adresy e-mail Stron.
 2. Wszelkie postanowienia zawarte droga elektroniczną, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej, są wiążące dla Stron.
 3. Strony Umowy zobowiązują się poinformować wzajemnie o każdorazowej zmianie swojego adresu, adresu do korespondencji, nazwy czy formy organizacyjno-prawnej. Na wypadek braku dopełnienia przez którąkolwiek ze Stron powyższego zobowiązania, pisma kierowane na ostatni wskazany przez Stronę adres będą miały skutek doręczenia.
 4. Zleceniobiorca nie może bez zgody Zleceniodawcy przenieść praw i obowiązków wynikających z Umowy na inne osoby bez uprzedniej pisemnej zgody Zleceniodawcy pod rygorem nieważności.
 5. Strony oświadczają, iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Umowy, z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu, zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia Umowy zachowują pełną moc i skuteczność.
 6. Postanowienia Umowy nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 6 zostaną zastąpione, na mocy Umowy, postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, które wywołują skutki prawne zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych korzyści gospodarcze dla każdej ze Stron.

§ 6.
Postanowienia końcowe

 1. Strony Umowy zgodnie oświadczają, że:
  • osoby podpisujące Umowę są w dniu jej zawarcia prawidłowo umocowane oraz posiadają zdolność prawną do reprezentowania Stron Umowy, a także do zaciągania w ich imieniu zobowiązań wynikających z treści Umowy;
  • w całym okresie obowiązywania Umowy będą przekazywać sobie wszelkie informacje niezbędne do realizacji postanowień Umowy;
  • zachowają uzyskane od siebie informacje w tajemnicy oraz będą je wykorzystywać jedynie zgodnie z celem, w jakim zostały one przekazane.
 2. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
 3. Wszelkie zmiany w treści Umowy wymagają zgody obu Stron.
 4. Wszelkie spory bądź nieporozumienia wynikające z Umowy będą rozstrzygane między Stronami polubownie.
 5. Właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć z realizacji Umowy jest sąd powszechny właściwy dla miasta Sosnowiec.
 6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
 7. Postanowienia Umowy (a także załącznika nr 1) stanowią całość uzgodnień pomiędzy Stronami i zastępują wszelkie wcześniejsze ustalenia Stron, zarówno ustne, jak i pisemne, w odniesieniu do przedmiotu Umowy.
 8. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia - w momencie dostarczenia podpisanej umowy każdej ze Stron w formie skanu na adres e-mail Stron lub Pocztą Polską lub kurierem na adres Stron. Umowę Strony również mogą zawrzeć online poprzez akceptację jej postanowień na specjalnie wygenerowanej przez Zleceniobiorcę stronie internetowej.

Załączniki:

ZAŁĄCZNIK NR 1

Szczegółowy zakres prac składający się na na pozycjonowanie Strony Internetowej w ramach wybranego budżetu:

 1. Przygotowywanie treści SEO o wartości 25 zł za 1000 znaków ze spacjami.
 2. Pracę analityka, pozycjonera lub programisty o wartości 100 zł za godzinę.
 3. Dodawanie linków zewnętrznych o różnych wartościach (zwykle od 100 zł do 400 zł), wycenianych w zależności od wartości linku i jego siły SEO.
 4. Prace nad UX witryny, w celu zwiększenia konwersji w cenie 100 zł za godzinę.

Wyżej wymienione usługi wykonane przez Zleceniobiorcę będą o wartości równej lub wyższej miesięcznego Wynagrodzenia określonego w Umowie.
Budżetem określonym w zamówieniu online dysponujemy elastycznie, w zależności od bieżących potrzeb mających na celu osiągnięcie jak najlepszych efektów pozycjonowania.

W skład usługi pozycjonowania wchodzi m.in.:

Analiza

Optymalizacja

Link building

Tworzenie treści

Raportowanie

 

Doneta to zajefajni ludzie
Przemek Szczygłowski
Przemek
Opowiadam o stronach i reklamie
Ela Brol
Ela
Drukuję i sublimuję

Wasze opinie to nasze referencje