MENU

Regulamin

Regulamin świadczonych usług

Definicje:

Regulamin - Niniejszy tekst, zwany Regulaminem, reguluje stosunki i zasady składania i realizacji zamówień pomiędzy doneta.pl a Klientem.
doneta.pl - Firma Agencja Reklamy Sabina Szczygłowska, ul. Sienkiewicza 7, 41-200 Sosnowiec. NIP: 5771948981, z którą kontakt odbywa się za pomocą adresu e-mail: biuro@doneta.pl.
Klient, Zamawiający - Firma lub osoba, która współpracuje z doneta.pl w celu realizacji określonego Zamówienia.
Strony - Rozumiane jako relacja Klienta i doneta.pl.
Zamówienie - Usługa wykonywana przez doneta.pl na rzecz Klienta, zwykle odpłatna.
Zamówienie usług internetowych - Zamówienie dotyczące usług wykonywanych w internecie jak realizacja strony WWW, sklepu, programowanie, kampanie internetowe itp.
Zamówienie produktów - Zamówienie dotyczące poligrafii, druku, wytworzenia produktu lub jego sprzedaż, np.: wizytówki, kaseton, baner reklamowy itp.
Środki pieniężne - Wpłacone przez Klienta zaliczki i inne kwoty na poczet realizacji Zamówienia.

1. Ogólne warunki

Zamówienia należy składać mailowo na adres biuro@doneta.pl lub przez przeznaczony do tego celu formularz.
Jeśli Strony nie uzgodniły inaczej, Zamówienie będzie realizowane w myśl niniejszego Regulaminu.
Strony są zobowiązane do wzajemnego poinformowania w przypadku zmiany adresu email, numeru telefonu czy siedziby firmy.
doneta.pl zastrzega sobie prawo do przekazania realizacji całego Zamówienia lub jego części innej firmie.

2. Prawo odstąpienia od umowy

Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od złożonego Zamówienia w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. W przypadku odstąpienia od umowy Klient powinien przesłać na adres email biuro@doneta.pl (lub do siedziby firmy doneta.pl) oświadczenie o woli odstąpienia od umowy (pobierz wzór formularza).

Jeśli:

odstąpienie od umowy Klientowi nie przysługuje. W takim przypadku po odstąpieniu od umowy środki pieniężne nie zostaną zwrócone, lub zwrócona zostanie tylko ich część (proporcjonalna do już wykonanej części Zamówienia).

3. Terminy

Strony wspólnie ustalają ostateczny termin realizacji Zamówienia. Ustalony termin obowiązuje, jeśli Klient dokonał i opłacił Zamówienie najpóźniej następnego dnia po jego otrzymaniu, w przeciwnym razie termin może ulec zmianie.

Jeśli terminem nie jest konkretna data, a liczba dni potrzebna na realizację Zamówienia obowiązują dni robocze (od poniedziałku do piątku).

Uzgodniony przez Strony czas realizacji Zamówienia nie obowiązuje, jeśli Klient nie odpowiada na biężąco na wiadomości e-mail lub jeśli Klient nie dokonał umówionej wpłaty za Zamówienie przed rozpoczęciem prac nad realizacją Zamówienia. Czas realizacji Zamówienia może się w takim przypadku wydłużyć, w zależności od stopnia skomplikowania Zamówienia, od kilku dni do roku.

Powyższe punkty nie dotyczą Klientów, którzy o przerwie w korespondencji poinformowali doneta.pl przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia.

doneta.pl zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań by zrealizować Zamówienie w terminie, jednak na skutek różnych czynników (np. awarii urządzeń, opóźnień w drukarni, problemów z łączem internetowym czy choroby) termin też może zostać wydłużony.

W przypadku Zamówień usług internetowych zamówienie może być wydłużone o 20% czasu przeznaczonego na realizację Zamówienia lub do 7dmiu dni.

W przypadku Zamówienia produktów, czas realizacji Zamówienia może zostać wydłużony ze względu na opóźnienie w drukarni, hurtowni czy firmy montażowej (np. ze względu na wydłużenie się innych prac ze względu na złe warunki atmosferyczne). doneta.pl o takim przypadku niezwłocznie poinformuje Klienta.

4. Zamówienia

Przed złożeniem Zamówienia Strony wspólnie ustalają jego warunki oraz cenę. Złożenie Zamówienia przez Klienta, w sposób jednoznaczny, oznacza rozpoczęcie procesu jego realizacji przez doneta.pl oraz obowiązek zapłaty. Na prośbę Klienta realizacja Zamówienia może być odłożona w czasie.

Wszystkie zmiany i modyfikacje uzgodnionego już przez Strony Zamówienia stanowią odrębne Zamówienie i podlegają osobnej wycenie.

5. Dostawa

Zamówione usługi internetowe zostaną przekazane Klientowi za pośrednictwem poczty e-mail.
Zamówione produkty zostaną przekazane Klientowi za pomocą firmy kurierskiej, Poczty Polskiej, przez odbiór osobisty lub w trakcie montażu u Klienta. Sposób i cena dostawy ustalone będą bezpośrednio z Klientem podczas uzgadniania szczegółów Zamówienia.

6. Treści cyfrowe

Zamówione usługi internetowe przechowywane są na serwerach należących lub dzierżawionych do doneta.pl, których zabezpieczenia są na bieżąco aktulizowane.

Na życzenie Klienta przesyłamy stworzone produkty mailowo, dlatego też Klient powinien zachować szczególną ostrożność, aby nie udostępnić przesłanych treści osobom trzecim. Ze względu na skomplikowaną budowę niektórych produktów, na życzenie Klienta, doneta.pl udzieli pełnej informacji, w jaki sposób Klient może przesłane przez doneta.pl pliki otwierać i edytować.

Klient ma obowiązek zabezpieczenia wszystkich haseł otrzymanych od doneta.pl (np. dane do panelu administracyjnego strony WWW czy konta email). Klient powinien niezwłocznie zmienić otrzymane od doneta.pl hasło.

7. Rejestracja domen

Domeny rejestrowane są w firmie HRD.pl (Consulting Service Sp. z o. o., ul.Domaniewska 35A lok. 1B, 02-672 Warszawa, NIP: 521-365-25-80 Regon: 146792077 KRS: 0000472592).

Podane ceny rejestracji i odnowień domen obowiązują tylko przy terminowych wpłatach. Jeśli Klient chce odnowić lub zarejestrować domenę, a nie dokonał płatności w terminie podanym przez doneta.pl, doneta.pl może naliczyć dodatkową opłatę zależną od opłaty poniesionej u rejestratora powiększoną o opłaty manipulacyjne.

Doneta.pl zastrzega sobie możliwość zmiany cen domen ze względu na zmiany cen u rejestratora, w szczególności domen globalnych, których cena zależy od kursu walut.

W celu uzyskania kodu auth info domeny, prosimy o kontakt pod adresem email: biuro@doneta.pl.

7.a Obsługa domen

W celu przyśpieszenia realizacji usług oferowanych przez doneta.pl związanych z obsługą domen, doneta.pl dokonuje zakupu, rezerwacji, cesji (i innych operacji) domen Klienta na firmę: Agencja Reklamy Sabina Szczygłowska, ul. Sienkiewicza 7, 41-200 Sosnowiec. NIP: 5771948981 i następnie dzierżawi domenę Klientowi. Do dzierżawionej przez Klienta domeny Klientowi przysługuje pełne prawo do niej, w szczególności: zmiana DNS, cesja, transfer, wydanie kodu authinfo czy kodu e-cesji.

Dzierżawa trwa tak długo, jak długo Klient opłaca domenę (zgodnie z cennikiem). Doneta.pl zobowiązuje się informować Klienta przynajmniej 14 dni przed wygaśnięciem domeny o obowiązku zapłaty.
Powiadomienia o terminie wygaśnięcia usług wysyłane są mailowo na adres email klienta zdefiniowany w panelu klienta. Klient może również na bieżąco sprawdzać ważność usług w panelu klienta.

Na prośbe Klienta domeny rejestrowane lub transferowane są na dane przesłane przez Klienta.

Klient ponosi pełną odpowiedzialność za treści udostępnione w ramach dzierżawionej domeny, szczególnie za opublikowanie materiałów i treści sprzecznym z polskim prawem lub naruszającym dobra osób trzecich.

7.b Hosting

Doneta.pl oferuje konta hostingowe.

Cennik kont hostingowych znajduje się pod adresem: http://doneta.pl/hosting.html

Konto hostingowe dostępne jest tak długo, jak długo Klient je opłaca (zgodnie z cennikiem). Doneta.pl zobowiązuje się informować Klienta przynajmniej 14 dni przed wygaśnięciem usługi o obowiązku zapłaty.
Powiadomienia o terminie wygaśnięcia usług wysyłane są mailowo na adres email klienta zdefiniowany w panelu klienta. Klient może również na bieżąco sprawdzać ważność usług w panelu klienta.
W przypadku, w którym Klient nie opłaci konta hostingowego, zostaje ono zablokowane, a po upływie 7 dni trwale usunięte z serwera (co wiąże się z całkowitą utratą przetrzymywanych na nim danych, wiadomości email itp).

W przypadku trwałego usunięcia danych z serwera doneta.pl nie zobowiązuje się do wykonania kopii (backupu) strony. Klient jest zobowiązany wykonywać kopię strony samodzielnie.

Doneta.pl dokłada pełną wagę do bezpieczeństwa serwerów doneta.pl. W doneta.pl dostępny jest backup strony maksymalnie sprzed 3ch dni.

Klient ponosi pełną odpowiedzialność za treści udostępnione w udostępnionego konta hostingowego, szczególnie za opublikowanie materiałów i treści sprzecznym z polskim prawem lub naruszającym dobra osób trzecich czy wysyłanie SPAMu.

7.c Opieka techniczna

Doneta.pl świadczy usługi opieki nad stronami, sklepami i innymi aplikacjami internetowymi.

Opieka ta polega na dostępności programisty, grafika lub opiekuna strony zwanych dalej Opiekunami oraz ich pracy w ramach wybranego pakietu. Kupione godziny pracy Opiekuna sumują się. W ramach zakupionych pakietów Opiekun wykonuje pracę dla Klienta w ramach wcześniej uzgodnionej specyfikacji. Każdorazowe rozpoczęcie pracy na rzecz Klienta, oprócz czasu potrzebnego na wykonanie zlecenia ze specyfikacji pobiera 5 minut niezbędnych na zalogowanie się do serwera, administracji strony oraz zapoznanie się ze specyfikacją. Jeśli nie uzgodniono inaczej, w ramach zakupionego czasu wchodzi również korespondencja z Klientem oraz rozmowy telefoniczne.

7.d Poligrafia, wydruki i montaż

doneta.pl w ofercie posiada ofertę poligrafii, wydruków oraz ich montażu.

Pierwsze trzy Zamówione produkty należy opłacić przed realizacją Zamówienia, w przypadku terminowej wpłaty i sprawnej realizacji Zamówienia kolejne Zamówienia Klient może opłacić w terminie 7dmiu dni od daty realizacji Zamówienia.

Każde Zamówienie produktów wyceniane jest indywidualnie. Montaż wyceniany jest indywidualnie. Ostateczna wycena wysyłana jest zawsze na adres email Klienta lub dostępna w siedzibie firmy przed złożeniem Zamówienia, z którą Klient ma obowiązek się zapoznać przed akceptacją Zamówienia.

Klient akceptuje projekt graficzny przed realizacją Zamówienia produktu. Wyceniany przez doneta.pl projekt graficzny wykonywany jest wg wytycznych Klienta, a jeśli Klient wytycznych nie przekaże wg uznania grafika z zachowaniem należytej staranności. Do projektu przysługują Klientowi 2 poprawki, każda kolejna poprawka wyceniana jest indywidualnie. Kolejny, zupełnie inny projekt wyceniany jest indywidualnie.
doneta.pl projekty do akceptacji przesyła Klientowi mailowo lub pokazuje w siedzibie firmy. Po akceptacji projektu doneta.pl realizuje Zamówienie produktu.

Przed realizacją Zamówienia doneta.pl poinformuje Klienta o materiale i charakterystyce produktu. Po akceptacji Zamówienia zmiana materiału lub charakterystyki produktu nie jest możliwa.

W przypadku, kiedy konieczne będzie dokonanie przez doneta.pl pomiarów lub oględzin w siedzibie lub miejscu wskazanym przez Klienta doneta.pl może naliczyć dodatkową opłatę w przypadku braku realizacji Zamówienia w wysokości 3zł za 1km od siedziby firmy doneta.pl do miejsca wskazanego przez Klienta.

W przypadku Zamówienia produktów wraz z montażem Strony wspólnie ustalają termin realizacji montażu. Termin ten może się zmienić ze względu na złe warunki atmosferyczne lub inne czynniki niezależne od doneta.pl, o czym doneta.pl niezwłocznie poinformuje Klienta.

Klient jest zobowiązany do obecności podczas montażu. Jeśli Klient będzie podczas montażu nieobecny, a podczas montażu wynikną zjawiska nieprzewidziane co do których Klient musi podjąć decyzję doneta.pl skontaktuje się z Klientem telefonicznie w celu rozwiązania problemu. Jeśli Klient nie odbierze telefonu lub eliminacja problemu nie będzie możliwa doneta.pl może naliczyć dodatkową opłatę za dojazd oraz rezerwację zasobów w dwukrotnej wysokości w stosunku do poniesionych z tym faktem przez doneta.pl kosztów. Jeśli Klient jest podczas montażu nieobecny nie przysługuje mu prawo do roszczeń w związku z wykonaniem montażu jeśli montaż został wykonany zgodnie ze wskazówkami Klienta z zachowaniem należytej staranności.

7.e Pieczątki

Jeśli nie uzgodniono inaczej doneta.pl wysyła Klientowi pieczątkę kurierem na wskazany adres.

Jeśli nie uzgodniono inaczej doneta.pl powiększa projekt pieczątki do rozmiarów automatu.

Jeśli nie uzgodniono inaczej doneta.pl produkuje pieczątkę na najtańszym automacie odpowiadającym projektowi pieczątki.

Jeśli nie uzgodniono inaczej doneta.pl tworzy i realizuje pieczątkę wg treści dostarczonych przez Klienta bez konieczności akceptacji projektu.

Termin realizacji pieczątki to około 3ch dni roboczych od momentu złożenia i opłacenia zamówienia i/lub akceptacji projektu.

8. Sposób i termin zapłaty

Zamówienia można opłacić:

Płatności powinny być uregulowane przez Klienta w terminie siedmiu dni od momentu otrzymania prośby o wpłatę.

Za wykonane Zamówienia wystawiamy faktury, aby otrzymać fakturę należy przy ustalaniu warunków i ceny Zamówienia podać dane do faktury.

9. Reklamacje

doneta.pl dokłada wszelkich starań, aby oferowane produkty były możliwie najwyższej jakości. W przypadku kiedy Zamówienia mają wady fizyczne lub prawne, doneta.pl zobowiązuje się do ich usunięcia.

Reklamacje należy składać mailowo, na adres email: biuro@doneta.pl lub listownie. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy zamieścić:

W przypadku produktów niecyfrowych (np. wizytówek), należy odesłać reklamowany produkt na adres naszej firmy.

doneta.pl ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana drogą elektroniczną na adres email podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

10. Kontakt z doneta.pl

Podczas realizowania Zamówienia Strony godzą się na używanie poczty elektronicznej. Strony są świadome, że nie jest możliwe pełne zagwarantowanie bezpieczeństwa, poufności ani bezbłędności transmisji danych drogą elektroniczną. Informacje takie mogą ulegać uszkodzeniu, przechwyceniu lub stracie. Mogą one docierać do Doneta.pl lub Klienta z opóźnieniem lub być niekompletne. Każda ze Stron odpowiadać będzie za ochronę własnych interesów w zakresie elektronicznej transmisji danych i żadna ze Stron (w tym ich pracownicy i inni przedstawiciele) nie będą mieć wobec siebie żadnych zobowiązań wynikających z jakiejkolwiek podstawy prawnej, naruszenia niniejszej Umowy z tytułu jakichkolwiek błędów, uszkodzeń, utraty danych lub braków zaistniałych w wyniku przekazywania informacji drogą elektroniczną między Stronami i faktu opierania się na informacjach uzyskanych tą drogą.

11. Rozwiązywanie sporów

Spory między Klientem a doneta.pl rozsztrzygane będą polubownie, za porozumieniem stron. W przypadku braku konsensusu, spór może być rozstrzygnięty w drodze mediacji, gdzie strona trzecia, którą jest mediator lub arbiter pomaga w osiągnięciu porozumienia. Spory mogą być też rozsztygane za pomocą wymiaru sprawiedliwości lub sądownie.

12. Informacje końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności Ustawy o prawach konsumenta (zobacz ustawę).

doneta.pl jest rzetelną firmą dlatego niniejszy regulamin został sporządzony w oparciu o aktualne przepisy, z korzyścią dla Klientów (http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/)

Dlaczego doneta.pl?
Elastyczne ceny
Dotrzymane terminy
Sprawny kontakt
Program partnerski i lojalnościowy