MENU

Regulamin

Regulamin świadczonych usług

Definicje:

Regulamin - Niniejszy tekst, zwany Regulaminem, reguluje stosunki i zasady składania i realizacji zamówień pomiędzy doneta.pl a Klientem.
doneta.pl - Marka działająca pod firmami:
AIP Przemysław Szczygłowski, ul. Głowackiego 5, 41-200 Sosnowiec NIP: 6443382251 REGON: 241411720
oraz
DKP3 sp. z o.o., ul. Wspólna 3, 41-200 Sosnowiec, NIP: 6443543719, REGON: 381101510, z którą kontakt odbywa się za pomocą adresu e-mail: biuro@doneta.pl.
Zawsze przed złożeniem zamówienia Klient informowany jest o podmiocie, u którego składa Zamówienie.
Klient, Zamawiający - Firma lub osoba, która współpracuje z doneta.pl w celu realizacji określonego Zamówienia lub jest zainteresowana realizacją Zamówienia (wysyła zapytanie ofertowe)
Strony - Rozumiane jako relacja Klienta i doneta.pl.
Zamówienie - Usługa wykonywana przez doneta.pl na rzecz Klienta, zwykle odpłatna.
Zamówienie usług internetowych - Zamówienie dotyczące usług wykonywanych w internecie jak realizacja strony WWW, sklepu, programowanie, kampanie internetowe itp.
Zamówienie produktów - Zamówienie dotyczące poligrafii, druku, wytworzenia produktu lub jego sprzedaż, np.: wizytówki, kaseton, baner reklamowy itp.
Środki pieniężne - Wpłacone przez Klienta zaliczki i inne kwoty na poczet realizacji Zamówienia.

1. Ogólne warunki

Zamówienia należy składać mailowo na adres biuro@doneta.pl lub przez przeznaczony do tego celu formularz.
Jeśli Strony nie uzgodniły inaczej, Zamówienie będzie realizowane w myśl niniejszego Regulaminu.
Strony są zobowiązane do wzajemnego poinformowania w przypadku zmiany adresu email, numeru telefonu czy siedziby firmy.
doneta.pl zastrzega sobie prawo do przekazania realizacji całego Zamówienia lub jego części innej firmie.

2. Prawo odstąpienia od umowy

Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od złożonego Zamówienia w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. W przypadku odstąpienia od umowy Klient powinien przesłać na adres email biuro@doneta.pl (lub do siedziby firmy doneta.pl) oświadczenie o woli odstąpienia od umowy (pobierz wzór formularza).

Jeśli:

odstąpienie od umowy Klientowi nie przysługuje. W takim przypadku po odstąpieniu od umowy środki pieniężne nie zostaną zwrócone, lub zwrócona zostanie tylko ich część (proporcjonalna do już wykonanej części Zamówienia).

3. Terminy

Strony wspólnie ustalają ostateczny termin realizacji Zamówienia. Ustalony termin obowiązuje, jeśli Klient dokonał i opłacił Zamówienie najpóźniej następnego dnia po jego otrzymaniu, w przeciwnym razie termin może ulec zmianie.

Jeśli terminem nie jest konkretna data, a liczba dni potrzebna na realizację Zamówienia obowiązują dni robocze (od poniedziałku do piątku).

Uzgodniony przez Strony czas realizacji Zamówienia nie obowiązuje, jeśli Klient nie odpowiada na biężąco na wiadomości e-mail lub jeśli Klient nie dokonał umówionej wpłaty za Zamówienie przed rozpoczęciem prac nad realizacją Zamówienia. Czas realizacji Zamówienia może się w takim przypadku wydłużyć, w zależności od stopnia skomplikowania Zamówienia, od kilku dni do roku.

Powyższe punkty nie dotyczą Klientów, którzy o przerwie w korespondencji poinformowali doneta.pl przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia.

doneta.pl zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań by zrealizować Zamówienie w terminie, jednak na skutek różnych czynników (np. awarii urządzeń, opóźnień w drukarni, problemów z łączem internetowym czy choroby) termin też może zostać wydłużony.

Termin realizacji Zamówienia może być wydłużony o 20% czasu przeznaczonego na jego realizację lub do 7dmiu dni roboczych, zwykle z powodu zdarzeń losowych (jak np. epidamia, awaria maszyny, brak zasilania).

4. Zamówienia

Przed złożeniem Zamówienia Strony wspólnie ustalają jego warunki oraz cenę. Zamówienie obejmuje wszystko, co zawiera oferta (i nie obejmuje tego, czego nie zawiera i czego w niej nie uwzględniono). Złożenie Zamówienia przez Klienta, w sposób jednoznaczny, oznacza rozpoczęcie procesu jego realizacji przez doneta.pl oraz obowiązek zapłaty. Na prośbę Klienta realizacja Zamówienia może być odłożona w czasie.

Wszystkie zmiany i modyfikacje uzgodnionego już przez Strony Zamówienia stanowią odrębne Zamówienie i podlegają osobnej wycenie.

5. Dostawa

Zamówienia są dostarczane klientowi za pomocą:

Sposób i cena dostawy ustalone będą bezpośrednio z Klientem podczas uzgadniania szczegółów Zamówienia (chyba, że cena i forma dostawy umieszczona jest już w ofercie lub Zamówieniu).

5a. Płatność

Płatności za złożone Zamówienia można dokonywać: osobiście w siedzibie firmy, standarodwym przelewem na numer konta podany w podsumowaniu Zamówienia, poprzez płatności online, do których link znajduje się w podsumowaniu Zamówienia.

6. Treści cyfrowe

Zamówione usługi internetowe przechowywane są na serwerach należących lub dzierżawionych do doneta.pl, których zabezpieczenia są na bieżąco aktulizowane.

Na życzenie Klienta przesyłamy stworzone produkty mailowo, dlatego też Klient powinien zachować szczególną ostrożność, aby nie udostępnić przesłanych treści osobom trzecim. Ze względu na skomplikowaną budowę niektórych produktów, na życzenie Klienta, doneta.pl udzieli pełnej informacji, w jaki sposób Klient może przesłane przez doneta.pl pliki otwierać i edytować.

Klient ma obowiązek zabezpieczenia wszystkich haseł otrzymanych od doneta.pl (np. dane do panelu administracyjnego strony WWW czy konta email). Klient powinien niezwłocznie zmienić otrzymane od doneta.pl hasło.

7. Rejestracja domen

Domeny rejestrowane są w firmach HRD.pl (Consulting Service Sp. z o. o., ul.Domaniewska 35A lok. 1B, 02-672 Warszawa, NIP: 521-365-25-80 Regon: 146792077 KRS: 0000472592) oraz MSERWIS Sp. z o.o. sp. k., ul. Kazimierza Wielkiego 27 50-077 Wrocław NIP: 8971849179 REGON: 368943222.

Podane ceny rejestracji i odnowień domen obowiązują tylko przy terminowych wpłatach. Jeśli Klient chce odnowić lub zarejestrować domenę, a nie dokonał płatności w terminie podanym przez doneta.pl, doneta.pl może naliczyć dodatkową opłatę zależną od opłaty poniesionej u rejestratora powiększoną o opłaty manipulacyjne.

Doneta.pl zastrzega sobie możliwość zmiany cen domen ze względu na zmiany cen u rejestratora, w szczególności domen globalnych, których cena zależy od kursu walut.

W celu uzyskania kodu auth info domeny, prosimy o kontakt pod adresem email: biuro@doneta.pl.

7.a Obsługa domen

W celu przyśpieszenia realizacji usług oferowanych przez doneta.pl związanych z obsługą domen, doneta.pl dokonuje zakupu, rezerwacji, cesji (i innych operacji) domen Klienta na firmę doneta.pl i następnie dzierżawi domenę Klientowi. Do dzierżawionej przez Klienta domeny Klientowi przysługuje pełne prawo do niej, w szczególności: zmiana DNS, cesja, transfer, wydanie kodu authinfo czy kodu e-cesji.

Dzierżawa trwa tak długo, jak długo Klient opłaca domenę (zgodnie z cennikiem). Doneta.pl zobowiązuje się informować Klienta przynajmniej 14 dni przed wygaśnięciem domeny o obowiązku zapłaty.
Powiadomienia o terminie wygaśnięcia usług wysyłane są mailowo na adres email klienta zdefiniowany w panelu klienta. Klient może również na bieżąco sprawdzać ważność usług w panelu klienta.

Na prośbę Klienta domeny rejestrowane lub transferowane są na dane przesłane przez Klienta.

Klient ponosi pełną odpowiedzialność za treści udostępnione w ramach dzierżawionej domeny, szczególnie za opublikowanie materiałów i treści sprzecznym z polskim prawem lub naruszającym dobra osób trzecich.

7.b Hosting

Doneta.pl oferuje konta hostingowe.

Cennik kont hostingowych znajduje się pod adresem: http://doneta.pl/hosting.html

Konto hostingowe dostępne jest tak długo, jak długo Klient je opłaca (zgodnie z cennikiem). Doneta.pl zobowiązuje się informować Klienta przynajmniej 14 dni przed wygaśnięciem usługi o obowiązku zapłaty.
Powiadomienia o terminie wygaśnięcia usług wysyłane są mailowo na adres email klienta zdefiniowany w panelu klienta. Klient może również na bieżąco sprawdzać ważność usług w panelu klienta.
W przypadku, w którym Klient nie opłaci konta hostingowego, zostaje ono zablokowane, a po upływie 7 dni trwale usunięte z serwera (co wiąże się z całkowitą utratą przetrzymywanych na nim danych, wiadomości email itp).

W przypadku trwałego usunięcia danych z serwera doneta.pl nie zobowiązuje się do wykonania kopii (backupu) strony. Klient jest zobowiązany wykonywać kopię strony samodzielnie.

Doneta.pl dokłada pełną wagę do bezpieczeństwa serwerów doneta.pl. W doneta.pl dostępny jest backup strony maksymalnie sprzed 3ch dni.

Klient ponosi pełną odpowiedzialność za treści udostępnione z udostępnionego konta hostingowego, szczególnie za opublikowanie materiałów i treści sprzecznym z polskim prawem lub naruszającym dobra osób trzecich czy wysyłanie SPAMu.

7.c Opieka techniczna

Doneta.pl świadczy usługi opieki nad stronami, sklepami i innymi aplikacjami internetowymi.

Opieka ta polega na dostępności programisty, grafika lub opiekuna strony zwanych dalej Opiekunami oraz ich pracy w ramach wybranego pakietu. Kupione godziny pracy Opiekuna sumują się. W ramach zakupionych pakietów Opiekun wykonuje pracę dla Klienta w ramach wcześniej uzgodnionej specyfikacji. Każdorazowe rozpoczęcie pracy na rzecz Klienta, oprócz czasu potrzebnego na wykonanie zlecenia ze specyfikacji pobiera 5 minut niezbędnych na zalogowanie się do serwera, administracji strony oraz zapoznanie się ze specyfikacją. Jeśli nie uzgodniono inaczej, w ramach zakupionego czasu wchodzi również korespondencja z Klientem oraz rozmowy telefoniczne.

7.d Projekty graficzne

Klient wraz z doneta.pl uzgdadniają treść, wygląd i styl wykonywanych przez doneta.pl projektów. W przypadku braku wytycznych do projektu graficznego od Klienta, doneta.pl przygotowuje projekt według swej najlepszej wiedzy i z zachowaniem należytej staranności. doneta.pl dokłada wszelkich starań, by projekty graficzne były jak najlepszej jakości.

Jeśli nie uzgodniono inaczej Klientowi do otrzymanego projektu przysługują 2 bezpłatne poprawki graficzne. Kolejny, zupełnie inny projekt wyceniany jest indywidualnie.

Klient akceptuje projekt graficzny przed realizacją Zamówienia produktu.

7.e Poligrafia i wydruki

Każde Zamówienie produktów poligraficznych i wydruków wyceniane jest indywidualnie. Ostateczna wycena wysyłana jest zawsze na adres email Klienta lub dostępna w siedzibie firmy przed złożeniem Zamówienia, z którą Klient ma obowiązek się zapoznać przed akceptacją Zamówienia.

Przed realizacją Zamówienia doneta.pl na życzenie informuje Klienta o materiale i charakterystyce produktu. Po akceptacji Zamówienia zmiana materiału lub charakterystyki produktu nie jest możliwa.

W przypadku zamówienia wydruków (np. wizytówek, ulotek, banerów, naklejek itp.) doneta.pl oświadcza, że:

a) Ze względu na różnice technologiczne, wynikające ze sposobu wyświetlania kolorów przez większość monitorów a technologią druku (w której wykorzystywana jest przestrzeń barwna CMYK) porównywanie kolorystyki wydruku z kolorystyką prezentowaną na monitorze jest niepoprawne technologicznie. Brak zgodności kolorów wydruku z obrazem ekranowym nie może być więc powodem do zgłoszenia reklamacji. Aby mieć pewność, że wydruk będzie idealny należy wykonać próbny wydruk.
b) doneta.pl dokłada wszelkich starań, aby w jak największym stopniu wiernie odwzorować kolory zawarte w projektach dostarczonych przez Klienta. Ze względu na to, iż w procesie druku wykorzystywanych jest wiele maszyn drukujących, pomiędzy którymi istnieją różnice w odwzorowaniu niektórych kolorów, to przy druku tego samego projektu na różnych maszynach mogą wystąpić nieznaczne różnice kolorystyczne. Taka sytuacja może zaistnieć przy wznawianiu projektu do druku. Różnice te nie mogą być podstawą do reklamacji Produktów dostarczonych przez doneta.pl.
c) Za nieprawidłowo wykonany złam uznaje się taki, który powoduje zagniecenia papieru, jego zmarszczenia itp., uniemożliwiające poprawne odczytanie treści lub ilustracji. Przy gramaturach powyżej 150 g, dostrzega się zjawisko pękania papieru w miejscu łamania, szczególnie widoczne w miejscach silnie pokrytych farbą drukarską. W celu ograniczenia tego niepożądanego zjawiska, doneta.pl stosuje bigowanie przed procesem falcowania. doneta.pl dopuszcza możliwość rezygnacji z bigowania dla gramatury 170 g, jeśli wyżej wymienione zjawisko nie występuje. W zależności od surowca i grafiki, bigowanie nie zapewnia jednak pełnego zabezpieczenia przed efektem pękania. Spowodowane to jest graniczną wytrzymałością surowca i wada taka nie jest traktowana jako błąd doneta.pl.
d) Za nieprawidłowa warstwę lakierową lakieru offsetowego, dyspersyjnego lub UV uznaje się warstwę, która posiada na powierzchni przeznaczonej do lakierowania miejsca niepolakierowane, łuszczące się, itp.
e) Z uwagi na specyfikację maszyn produkcyjnych oraz procesu druku dopuszczalne są następujące odchylenia:
- przy krojeniu arkusza na pojedyncze użytki: tolerancja do 2 mm w przypadku druku offsetowego i cyfrowego oraz do 5mm w przypadku druku wielkoformatowego,
- przy falcowaniu i bigowaniu (odchylenie złamu od nominalnej linii jego usytuowania) – tolerancja do 1 mm,
- przy perforacji (odchylenie wykonanej perforacji od nominalnego miejsca jej usytuowania) – do 1 mm,
- przy pasowaniu kolorów kolejno po sobie nadrukowywanych: tolerancja do 0,2 mm,
- różnic ilościowych i jakościowych zamówionego i dostarczonego Klientowi produktu - nie przekraczające + / - 5% ilości zamówionej.
- przy lakierowaniu UV wybiórczym - pasowanie rysunku i warstwy lakieru: tolerancja do 1 mm
f) Oczkowanie banerów wykonywane jest standardowo co 50cm. Jeśli ze względu na szerokość baneru nie jest możliwe równe oczkowanie co 50cm oczka będą wykonane możliwie równo z zachowaniem możliwie zbliżonych odstępów.
g) W przypadku zamówień folii czy banerów o szerokości druku większej niż szerokość rolki (o czym poinformujemy wcześniej Klienta) to: banery zostaną połączone w możliwie najmniej widocznym miejscu, folie zostaną wydrukowane w 2 częściach z uzgodnioną zakładką umożliwiającą łatwą aplikcję.

Wydruki są przechowywane przez 30 dni kalendarzowych od powiadomienia Kupującego o możliwości odbioru.
Brak odbioru wydruku w w.w. czasie skutkuje ich zniszczeniem w celu zwolnienia przestrzeni magazynowej.

7.f Montaż

Montaż wyceniany jest indywidualnie.

W przypadku, kiedy konieczne będzie dokonanie przez doneta.pl pomiarów lub oględzin w siedzibie lub miejscu wskazanym przez Klienta doneta.pl może naliczyć dodatkową opłatę w przypadku braku realizacji Zamówienia w wysokości 3zł za 1km od siedziby firmy doneta.pl do miejsca wskazanego przez Klienta.

Strony wspólnie ustalają termin realizacji montażu. Termin ten może się zmienić ze względu na złe warunki atmosferyczne lub inne czynniki niezależne od doneta.pl, o czym doneta.pl niezwłocznie poinformuje Klienta.

Klient jest zobowiązany do obecności podczas montażu. Jeśli Klient będzie podczas montażu nieobecny, a podczas montażu wynikną zjawiska nieprzewidziane co do których Klient musi podjąć decyzję doneta.pl skontaktuje się z Klientem telefonicznie w celu rozwiązania problemu. Jeśli Klient nie odbierze telefonu lub eliminacja problemu nie będzie możliwa doneta.pl może naliczyć dodatkową opłatę za dojazd oraz rezerwację zasobów w dwukrotnej wysokości w stosunku do poniesionych z tym faktem przez doneta.pl kosztów. Jeśli Klient jest podczas montażu nieobecny nie przysługuje mu prawo do roszczeń w związku z wykonaniem montażu jeśli montaż został wykonany zgodnie ze wskazówkami Klienta z zachowaniem należytej staranności.

7.g Pieczątki

Jeśli nie uzgodniono inaczej doneta.pl wysyła Klientowi pieczątkę kurierem na wskazany adres.

Jeśli nie uzgodniono inaczej doneta.pl powiększa projekt pieczątki do rozmiarów automatu.

Jeśli nie uzgodniono inaczej doneta.pl produkuje pieczątkę na najtańszym automacie odpowiadającym projektowi pieczątki.

Jeśli nie uzgodniono inaczej doneta.pl tworzy i realizuje pieczątkę wg treści dostarczonych przez Klienta bez konieczności akceptacji projektu.

Termin realizacji pieczątki to około 3ch dni roboczych od momentu złożenia i opłacenia zamówienia i/lub akceptacji projektu.

8. Sposób i termin zapłaty

Zamówienia można opłacić:

Płatności powinny być uregulowane przez Klienta w terminie siedmiu dni od momentu otrzymania prośby o wpłatę.

Za wykonane Zamówienia wystawiamy faktury, aby otrzymać fakturę należy przy ustalaniu warunków i ceny Zamówienia podać dane do faktury.

9. Reklamacje

doneta.pl dokłada wszelkich starań, aby oferowane produkty były możliwie najwyższej jakości. W przypadku kiedy Zamówienia mają wady fizyczne lub prawne, doneta.pl zobowiązuje się do ich usunięcia.

Reklamacje należy składać mailowo, na adres email: biuro@doneta.pl lub listownie. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy zamieścić:

W przypadku produktów niecyfrowych (np. wizytówek), należy odesłać reklamowany produkt na adres naszej firmy.

doneta.pl ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana drogą elektroniczną na adres email podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

10. Kontakt z doneta.pl

Podczas realizowania Zamówienia Strony godzą się na używanie poczty elektronicznej. Strony są świadome, że nie jest możliwe pełne zagwarantowanie bezpieczeństwa, poufności ani bezbłędności transmisji danych drogą elektroniczną. Informacje takie mogą ulegać uszkodzeniu, przechwyceniu lub stracie. Mogą one docierać do Doneta.pl lub Klienta z opóźnieniem lub być niekompletne. Każda ze Stron odpowiadać będzie za ochronę własnych interesów w zakresie elektronicznej transmisji danych i żadna ze Stron (w tym ich pracownicy i inni przedstawiciele) nie będą mieć wobec siebie żadnych zobowiązań wynikających z jakiejkolwiek podstawy prawnej, naruszenia niniejszej Umowy z tytułu jakichkolwiek błędów, uszkodzeń, utraty danych lub braków zaistniałych w wyniku przekazywania informacji drogą elektroniczną między Stronami i faktu opierania się na informacjach uzyskanych tą drogą.

11. Ochrona danych osobowych i cookies

doneta.pl dostosowała się do RODO. Wdrożyliśmy odpowiednie zabezpieczenia, przygotowaliśmy i opracowaliśmy dokumentację, a co najważniejsze - dbamy o Twoje dane osobowe.

doneta.pl przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z Polityką Prywatności. 
Dane przechowywane w plikach cookies opisuje Polityka Cookies.

Polityka Prywatności i Polityka Cookies są częścią Regulaminu.

12. Rozwiązywanie sporów

Spory między Klientem a doneta.pl rozsztrzygane będą polubownie, za porozumieniem stron. W przypadku braku konsensusu, spór może być rozstrzygnięty w drodze mediacji, gdzie strona trzecia, którą jest mediator lub arbiter pomaga w osiągnięciu porozumienia. Spory mogą być też rozsztygane za pomocą wymiaru sprawiedliwości lub sądownie.

13. Informacje końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności Ustawy o prawach konsumenta (zobacz ustawę).

doneta.pl jest rzetelną firmą dlatego niniejszy regulamin został sporządzony w oparciu o aktualne przepisy, z korzyścią dla Klientów (http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/)

Polityka prywatności

Poniższa Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów doneta.pl. Jest też częścią Regulaminu i odpowiedzią na RODO.

Administrator danych

1. Administratorem danych osobowych użytkowników i Klientów jest doneta.pl zwanym dalej Administratorem.

2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO).
Dane osobowe jakie przetwarzamy

3. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Klientów i użytkowników doneta.pl: imię i nazwisko, numer telefonu, adres email, adres IP, dane firmy (nazwa, adres, NIP, reprezentant). Dane osobowe przetwarzamy podczas w trakcie komunikacji (zapytania ofertowe) oraz składania i realizacji zamówień.

W jakim celu gromadzimy dane osobowe?

4. Dane osobowe przetwarzamy w celu:

a) Realizacji zamówienia usług lub produktów od momentu podania danych osobowych podczas składania zamówienia aż do końca świadczenia Usług - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

b) Składania zamówień za pośrednictwem doneta.pl lub innych kanałów komunikacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO;

c) Spełnienia obowiązków ustawowych - podanie danych osobowych jest wymagane przez ustawodawcę i wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych) - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

d) Umożliwienia korzystania formularza kontaktowego i realizację zapytań ofertowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – do czasu cofnięcia zgody;

e) Ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami jakie Administrator jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO - przez okresy przedawnienia roszczeń, określone w przepisach prawa;

f) Wysyłania newslettera z treściami informacyjnymi dotyczącymi zamówionych Usług i Produktów – aż do cofnięcia zgody - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

g) Wysyłania wiadomości związanych z zamówionymi Usługami i Produktami, wpływającycmi na ich jakość oraz sposób działania – aż do wniesienia sprzeciwu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

Zgoda na przetwarzanie

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak w przypadku składnia Zamówienia podanie danych jest konieczne w celu jego realizacji.

6. Klient może podać swoje dane osobowe, nie wyrażając jednocześnie zgody na ich przetwarzanie w celu otrzymywania newslettera.

7. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych, Klient może cofnąć tę zgodę w każdej chwili kontaktując się z doneta.pl mailowo, listownie lub osobiście.
Zgodę na otrzymywanie newslettera Klient może cofnąć klikając w odpowiedni link umieszczony w każdym newsletterze.
Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Prawa osoby, której dane dotyczą

8. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia - osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.

9. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Prawo do sprzeciwu - osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

12. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym paragrafie można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany w paragrafie 1.
Bezpieczeństwo

13. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Do przetwarzania Państwa danych wewnątrz organizacji Administratora dopuszczane są wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora.
Komu przekazujemy dane osobowe?

14. Dla prawidłowego funkcjonowania doneta.pl, w tym dla realizacji Zamówień konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych.

15. Administrator przekazuje dane tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. (na przykład, jeśli zamówisz u nas pieczątkę i skorzystasz z opcji dostawy kurierem, przekażemy Twoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu i email kurierowi).

Doneta.pl może przekazać dane osobowe następującym odbiorcom:

a) przewoźnicy / kurierzy
b) firmie obsługującej płatności online
c) dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym świadczenie usług i realizowanie oferty doneta.pl i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia strony WWW, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
d) dostawcy usług księgowych i prawnych
e) dostawcy usług hostingowych oraz rejestratorzy domen
f) inne firmy, które współpracują z doneta.pl jako podwykonawcy oferowanych przez doneta.pl usług. Są to m.in.: kancelarie prawne oferujące regulaminy i wsparcie prawne, firmy pozycjonujące i reklamowe, drukarnia i inne agencje reklamowe.
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

15. Zgodnie z art. 28 unijnego rozporządzenia RODO, samo umieszczenie danych osobowych na serwerach doneta.pl przez Klienta lub użytkownika jego strony WWW stanowi zlecenie lub powierzenie przetwarzania danych osobowych. W takiej sytuacji konieczne jest podpisanie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Umowę można wygenerować i pobrać w Panelu Klienta. Wygenerowaną umowę należy wydrukować w dwóch egzemplarzach, podpisać i wysłać do siedziby doneta.pl.

Polityka cookies

1. doneta.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania z serwisu doneta.pl. doneta.pl wykorzystuje te pliki do:
a) możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu
b) dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę
c) do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.

3. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów doneta.pl, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

4. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzną politykę bezpieczeństwa. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego

5. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Klienta. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Klienta w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.

6. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.

7. doneta.pl informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie doneta.pl.

Doneta to zajefajni ludzie
Przemek Szczygłowski
Przemek
Opowiadam o stronach i reklamie
Ela Brol
Ela
Drukuję i sublimuję

Wasze opinie to nasze referencje