MENU

Regulamin

Regulamin świadczonych usług

Definicje:

Regulamin - Niniejszy tekst, zwany Regulaminem, reguluje stosunki i zasady składania i realizacji zamówień pomiędzy doneta.pl a Klientem. Regulamin ten nie dotyczy usług zakupu domen i hostingu, dostępnych pod adresem hosting.doneta.pl.
doneta.pl - Firma Agencja Reklamy Sabina Szczygłowska, ul. Sienkiewicza 7, 41-200 Sosnowiec. NIP: 5771948981, z którą kontakt odbywa się za pomocą adresu e-mail: biuro@doneta.pl.
Klient - Firma lub osoba, która współpracuje z doneta.pl w celu realizacji określonego Zamówienia.
Strony - Rozumiane jako relacja Klienta i doneta.pl.
Zamówienie - Usługa wykonywana przez doneta.pl na rzecz Klienta, zwykle odpłatna.
Środki pieniężne - Wpłacone przez Klienta zaliczki i inne kwoty na poczet realizacji Zamówienia.

1. Ogólne warunki

Zamówienia należy składać mailowo na adres biuro@doneta.pl lub przez przeznaczony do tego celu formularz.

Jeśli Strony nie uzgodniły inaczej, Zamówienie będzie realizowane w myśl niniejszego Regulaminu.

2. Prawo odstąpienia od umowy

Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od złożonego Zamówienia w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. W przypadku odstąpienia od umowy Klient powinien przesłać na adres email biuro@doneta.pl (lub do siedziby firmy doneta.pl) oświadczenie o woli odstąpienia od umowy (pobierz wzór formularza).

Jeśli:

odstąpienie od umowy Klientowi nie przysługuje. W takim przypadku po odstąpieniu od umowy środki pieniężne nie zostaną zwrócone, lub zwrócona zostanie tylko ich część (proprocjonalna do już wykonanej części Zamówienia).

3. Terminy

Strony wspólnie ustalają ostateczny termin realizacji Zamówienia.

Uzgodniony przez Strony czas realizacji Zamówienia nie obowiązuje, jeśli Klient nie odpowiada na biężąco na wiadomości e-mail lub jeśli Klient nie dokonał umówionej wpłaty za Zamówienie przed rozpoczęciem prac nad realizacją Zamówienia. Czas realizacji Zamówienia może się w takim przypadku wydłużyć, w zależności od stopnia skomplikowania Zamówienia, od kilku dni do roku.

Powyższe punkty nie dotyczą Klientów, którzy o przerwie w korespondencji poinformowali doneta.pl przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia.

doneta.pl zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań by zrealizować Zamówienie w terminie, jednak na skutek różnych czynników (np. awarii urządzeń, problemów z łączem internetowym czy choroby) termin też może zostać wydłużony o maksymalnie 20% czasu przeznaczonego na realizację Zamówienia. W przypadku niedotrzymania terminu przez doneta.pl, Klient może z Zamówienia zrezygnować i otrzymać zwrot środków pieniężnych lub może renegocjować jego cenę.

doneta.pl zastrzega sobie możliwość uzależnienia wykonania Zamówienia od wniesienia przez Klienta dodatkowej opłaty za rezerwację zasobów, jeżeli pełne wykonanie Zamówienia nie jest możliwe z przyczyny zależnej od Klienta, w szczególności w przypadku gdy wykonanie Zamówienia nie jest możliwe na skutek niedopełnienia stosownych czynności technicznych przez Klienta (np. niedosłanie materiałów wymaganych do wykonania Zamówienia), zgodnie ze wskazówkami przekazanymi przez doneta.pl. Opłata jest pobierana tylko w przypadku gdy wykonanie Zamówienia z winy Klienta nie jest możliwe przez okres co najmniej 30 dni, a wysokość naliczonej opłaty nie może przekroczyć 25% całej wartości wykupionego przez Klienta Zamówienia.

4. Zamówienia

Przed złożeniem Zamówienia Strony wspólnie ustalają jego warunki oraz cenę. Złożenie Zamówienia przez Klienta, w sposób jednoznaczny, oznacza rozpoczęcie procesu jego realizacji przez doneta.pl oraz obowiązek zapłaty. Na prośbę Klienta realizacja Zamówienia może być odłożona w czasie.

Wszystkie zmiany i modyfikacje uzgodnionego już przez Strony Zamówienia stanowią odrębne Zamówienie i podlegają osobnej wycenie.

5. Dostawa

Produkty finalne Zamówień na treści cyfrowe (np. stworzenie strony WWW, pojekt graficzny wizytówek) zostaną przekazane Klientowi za pośrednictwem poczty e-mail.

Produkty finalne Zamówień na usługi/produkty inne niż cyfrowe (np. druk wizytówek) zostaną przekazane Klientowi za pomocą firmy kurierskiej, Poczty Polskiej lub przez odbiór osobisty. Sposób i cena dostawy ustalone będą bezpośrednio z Klientem podczas uzgadniania szczegółów Zamówienia.

6. Treści cyfrowe

doneta.pl oferuje świadczenie usług m.in. z zakresu tworzenia stron WWW. Tak stworzone treści cyfrowe przechowywane są na serwerach należących lub dzierżawionych do doneta.pl, których zabezpieczenia są na bieżąco aktulizowane.

Na życzenie Klienta przesyłamy stworzone produkty mailowo, dlatego też Klient powinien zachować szczególną ostrożność, aby nie udostępnić przesłanych treści osobom trzecim. Ze względu na skomplikowaną budowę niektórych produktów, na życzenie Klienta, doneta.pl udzieli pełnej informacji, w jaki sposób Klient może przesłane przez doneta.pl pliki otwierać i edytować.

Klient ma obowiązek zabezpieczenia wszystkich haseł otrzymanych od doneta.pl (np. dane do panelu administracyjnego strony WWW czy konta email).

Klient powinien niezwłocznie zmienić otrzymane od doneta.pl hasło.

7. Rejestracja domen

Domeny rejestrowane są w firmie HRD.pl (Consulting Service Sp. z o. o., ul.Domaniewska 35A lok. 1B, 02-672 Warszawa, NIP: 521-365-25-80 Regon: 146792077 KRS: 0000472592).

Podane ceny rejestracji i odnowień domen obowiązują tylko przy terminowych wpłatach. Jeśli Klient chce odnowić lub zarejestrować domenę, a nie dokonał płatności w terminie podanym przez doneta.pl, doneta.pl może naliczyć dodatkową opłatę zależną od opłaty poniesionej u rejestratora.

Doneta.pl zastrzega sobie możliwość zmiany cen domen ze względu na zmiany cen u rejestratora, w szczególności domen globalnych, których cena zależy od kursu walut.

W celu uzyskania kodu auth info domeny, prosimy o kontakt pod adresem email: biuro@doneta.pl.

7.a Obsługa domen

W celu przyśpieszenia realizacji usług oferowanych przez doneta.pl związanych z obsługą domen, doneta.pl dokonuje zakupu, rezerwacji, cesji (i innych operacji) domen Klienta na firmę: Agencja Reklamy Sabina Szczygłowska, ul. Sienkiewicza 7, 41-200 Sosnowiec. NIP: 5771948981 i następnie dzierżawi domenę Klientowi. Do dzierżawionej przez Klienta domeny Klientowi przysługuje pełne prawo do niej, w szczególności: zmiana DNS, cesja, transfer, wydanie kodu authinfo czy kodu e-cesji.

Dzierżawa trwa tak długo, jak długo Klient opłaca domenę (zgodnie z cennikiem). Doneta.pl zobowiązuje się informować Klienta przynajmniej 14 dni przed wygaśnięciem domeny o obowiązku zapłaty.

Na prośbe Klienta domeny rejestrowane lub transferowane są na dane przesłane przez Klienta.

Klient ponosi pełną odpowiedzialność za treści udostępnione w ramach dzierżawionej domeny, szczególnie za opublikowanie materiałów i treści sprzecznym z polskim prawem lub naruszającym dobra osób trzecich.

7.b Hosting

Doneta.pl oferuje konta hostingowe.

Cennik kont hostingowych znajduje się pod adresem: http://doneta.pl/hosting.html

Konto hostingowe dostępne jest tak długo, jak długo Klient je opłaca (zgodnie z cennikiem). Doneta.pl zobowiązuje się informować Klienta przynajmniej 14 dni przed wygaśnięciem usługi o obowiązku zapłaty. W przypadku, w którym Klient nie opłaci konta hostingowego, zostaje ono zablokowane, a po upływie 30 dni trwale usunięte z serwera (co wiąże się z całkowitą utratą przetrzymywanych na nim danych, wiadomości email itp).

Klient ponosi pełną odpowiedzialność za treści udostępnione w udostępnionego konta hostingowego, szczególnie za opublikowanie materiałów i treści sprzecznym z polskim prawem lub naruszającym dobra osób trzecich czy wysyłanie SPAMu.

7.c Opieka techniczna

Doneta.pl świadczy usługi opieki nad stronami, sklepami i innymi aplikacjami internetowymi.

Opieka ta polega na dostępności programisty, grafika lub opiekuna strony zwanych dalej Opiekunami oraz ich pracy w ramach wybranego pakietu. Kupione godziny pracy Opiekuna sumują się. W ramach zakupionych pakietów Opiekun wykonuje pracę dla Klienta w ramach wcześniej uzgodnionej specyfikacji. Każdorazowe rozpoczęcie pracy na rzecz Klienta, oprócz czasu potrzebnego na wykonanie zlecenia ze specyfikacji pobiera 5 minut niezbędnych na zalogowanie się do serwera, administracji strony oraz zapoznanie się ze specyfikacją. Jeśli nie uzgodniono inaczej, w ramach zakupionego czasu wchodzi również korespondencja z Klientem oraz rozmowy telefoniczne.

8. Sposób i termin zapłaty

Zamówienia można opłacić:

Płatności powinny być uregulowane przez Klienta w terminie siedmiu dni od momentu otrzymania prośby o wpłatę.

Za wykonane Zamówienia wystawiamy faktury, aby otrzymać fakturę należy przy ustalaniu warunków i ceny Zamówienia podać dane do faktury.

9. Reklamacje

doneta.pl dokłada wszelkich starań, aby oferowane produkty były możliwie najwyższej jakości. W przypadku kiedy Zamówienia mają wady fizyczne lub prawne, doneta.pl zobowiązuje się do ich usunięcia.

Reklamacje należy składać mailowo, na adres email: biuro@doneta.pl lub listownie. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy zamieścić:

W przypadku produktów niecyfrowych (np. wizytówek), należy odesłać reklamowany produkt na adres naszej firmy.

doneta.pl ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana drogą elektroniczną na adres email podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

10. Rozwiązywanie sporów

Spory między Klientem a doneta.pl rozsztrzygane będą polubownie, za porozumieniem stron. W przypadku braku konsensusu, spór może być rozstrzygnięty w drodze mediacji, gdzie strona trzecia, którą jest mediator lub arbiter pomaga w osiągnięciu porozumienia. Spory mogą być też rozsztygane za pomocą wymiaru sprawiedliwości lub sądownie.

11. Informacje końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności Ustawy o prawach konsumenta (zobacz ustawę).

doneta.pl jest rzetelną firmą dlatego niniejszy regulamin został sporządzony w oparciu o aktualne przepisy, z korzyścią dla Klientów (http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/)

Dlaczego doneta.pl?
Elastyczne ceny
Dotrzymane terminy
Sprawny kontakt
Program partnerski i lojalnościowy