Regulamin newslettera

 1. Usługa newslettera świadczona jest przez Grupa Max 15 sp. z o.o. z siedzibą w Pszów, Marii Konopnickiej 47, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Gliwice, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001096027 i NIP: 647-260-75-05.
 2. Możesz skontaktować się z Usługodawcą pisząc na adres e-mail: biuro@doneta.pl lub telefonicznie: 733543282.

§2 Definicje

 1. Klient/Użytkownik – podmiot, który planuje dokonać zapisu do Usługi newslettera lub dokonuje zakupu produktu/-ów, osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę z Usługodawcą, zwana również Użytkownikiem.
 2. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu do celów, które nie są bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą/zawodową.
 3. Newsletter - rodzaj internetowego biuletynu wysyłanego cyklicznie do zainteresowanych Użytkowników. Usługa newslettera polega na dostarczaniu zapisanym Użytkownikom za pośrednictwem wiadomości e-mail, na adres Użytkownika podany w ramach procedury rejestracji, bieżących informacji o oferowanych przez Usługodawcę produktach, usługach, nowościach, aktualnościach, promocjach i innych istotnych dla Klienta treści. Wykorzystywana do budowy relacji i podtrzymywania stałej komunikacji z Klientem. Usługa świadczona jest przy wykorzystaniu strony internetowej doneta.pl, nieodpłatnie i przez czas nieoznaczony.
 4. Polityka prywatności – dokument lub podstrona Serwisu określająca zasady przetwarzania danych osobowych, dostępna https://doneta.pl/polityka-prywatnosci/.
 5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 6. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że umowa ta nie posiada dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 7. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość bez jednoczesnej fizycznej ob ecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 8. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu; usługa w rozumieniu art. 2 pkt 4 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 9. Regulamin – niniejszy Regulamin Newslettera.
 10. Usługodawca - Grupa Max 15 sp. z o.o. z siedzibą w Pszów, Marii Konopnickiej 47, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Gliwice, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001096027 i NIP: 647-260-75-05.
 11. Umowa – wzajemne uzgodnienia Usługodawcy i Klienta określające wzajemne prawa oraz obowiązki.

§3 Zasady współpracy i zawarcia umowy

 1. Zasady współpracy i warunki realizacji umowy określają Regulamin oraz Oferta.
 2. Przed rozpoczęciem korzystania z Usługi newslettera, na samym dole Strony internetowej Klientowi zostaje udostępniony Regulamin w sposób nieodpłatny. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Klienta poprzez jego pobranie, zapisanie na nośniku lub wydrukowanie w każdej chwili ze Strony internetowej.
 3. Klient nie może korzystać z Usługi newslettera używając niepoprawnych danych osobowych, w sposób anonimowy lub pod pseudonimem.
 4. Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa uprawnień Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.
 5. Umowa zostaje zawarta z chwilą akceptacji przez Klienta Regulaminu z zastrzeżeniem postanowienia poniżej.

§4 Warunki techniczne

 1. Klient może skorzystać z Usługi newslettera zgodnie z Regulaminem i obowiązującymi przepisami.
 2. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z Usługi newslettera wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia.
 3. W celu skorzystania z Usługi newslettera konieczne jest posiadanie przez Klienta:
  • aktualnej wersji przeglądarki internetowej wspieranej przez producenta z dostępem do Internetu (np. Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome);
  • aktywnego konta poczty elektronicznej.
  • aktualnego narzędzia/programu obsługującego pliki elektroniczne w formacie wskazanym w Ofercie (np. w formacie *.zip, *.pdf, *.mobi, *.pub, *.doc, *.docx, *.xsl);
  • zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768;
  • włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 4. W przypadku gdy do skorzystania z Usługi newslettera konieczne będzie spełnienie dodatkowych wymagań technicznych, Klient zostanie o tym poinformowany przed skorzystaniem z Usługi newslettera.

§5 Rejestracja

 1. Rejestracja do usługi jest równoznaczna z akceptacją przez Użytkownika niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności.
 2. Usługodawca za pośrednictwem Strony Internetowej, umożliwia Użytkownikowi zawarcie umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Newslettera, za które to treści Użytkownik nie wnosi jakiejkolwiek opłaty pieniężnej, ale dostarcza Usługodawcy swoje dane osobowe i wyraża zgodę na przesyłanie mu Newslettera.
 3. Jeżeli Użytkownik nie chce wyrazić zgody na przesyłanie mu Newslettera, w zamian za swoje dane osobowe, może dokonać jego zakupu płacąc za niego określoną cenę, zgodnie z cennikiem wskazanym przez Usługodawcę. Zakup w ten sposób wymaga indywidualnego kontaktu z Usługodawcą.
 4. Aby dokonać rejestracji do Usługi newslettera należy:
  • wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na Stronie Internetowej poprzez uzupełnienie pola: adres e-mail, imię;
  • Wyrazić zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail Użytkownika Newslettera jako informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  • Potwierdzić wolę zapisania się na Newsletter poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.
 5. Wyrażenie zgód dotyczących otrzymywania Newslettera jest całkowicie dobrowolne, niemniej jednak bez wskazanych wyżej zgód nie będzie można korzystać z Usługi newslettera.
 6. Dokonanie rejestracji do Usługi newslettera zgodnie z procedurą wskazaną powyżej powoduje dodanie adresu e-mail Użytkownika do listy e-mailingowej. Adres poczty elektronicznej Użytkownika będzie wykorzystywany w celu wysyłania Użytkownikowi Newsletterów.

§6 Reklamacja

 1. Reklamacje dotyczące Usługi newslettera mogą być składane przez Użytkownika w następujący sposób:
  • pisemnie na adres Usługodawcy, tj. Marii Konopnickiej 47, 44-370 Pszów,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@doneta.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać czytelny opis, żądanie Użytkownika oraz jego dane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 3. Usługodawca niezwłocznie, nie krócej jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Użytkownika reklamacji ustosunkuje się do reklamacji oraz powiadomi Użytkownika o sposobie dalszego postępowania.

§7 Dane osobowe

 1. Dane osobowe podawane przez Użytkowników w ramach zapisywania się i korzystania z Usługi newslettera przetwarzane są przez Usługodawcę.
 2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę Usługi newslettera. Niepodanie danych spowoduje, że Usługa newslettera nie będzie mogła być świadczona.
 3. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Użytkownika znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej https://doneta.pl/polityka-prywatnosci/.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotowi, z którego usług Usługodawca korzysta przy wysyłce Newslettera.

§8 Odstąpienie od umowy

 1. Niniejszy rozdział określa zasady odstąpienia od umowy przez Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.
 2. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą działającym na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni z zastrzeżeniem postanowień poniżej. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Usługodawcę o tym w drodze jednoznacznego oświadczenia, wysyłając np. e-mail lub pismo na adres wskazany w Regulaminie. Wzór formularza odstąpienia od umowy znajduje się w załączniku nr 1 do Regulaminu.

§9 Zmiana w regulaminie

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany Regulaminu spowodowaną:
  • zmianą funkcjonalności Newslettera, wymagającą modyfikacji Regulaminu lub
  • zmianą przepisów prawa, mającą wpływ na realizację Umowy przez Usługodawcę lub dostosowaniem usług do zaleceń, wytycznych, nakazów lub zakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji lub decyzji uprawnionych władz publicznych lub
  • zmianą danych kontaktowych lub identyfikacyjnych Usługodawcy.
 2. Informacja o planowanej zmianie Regulaminu zostanie wysłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w momencie zawarcia Umowy co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie.
 3. W przypadku gdy Usługobiorca nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie, przyjmuje się, że akceptuje je, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania Umowy w przyszłości.
 4. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian, Usługobiorca powinien wysłać informację o tym na adres e-mail Usługodawcy, tj. biuro@doneta.pl, co będzie skutkować rozwiązaniem Umowy z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.
 5. Usługodawca może dokonać zmiany Newslettera, która nie jest niezbędna do zachowania jego zgodności z Umową z powodu zmiany funkcjonalności Newslettera. Wprowadzenie zmiany, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie będzie się wiązać z jakimikolwiek kosztami po stronie Usługobiorcy.
 6. Jeżeli zmiana, o której mowa w poprzednim postanowieniu, istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Usługobiorcy do Newslettera lub korzystanie z niego, Usługodawca wyśle na adres e-mail Usługobiorcy z odpowiednim wyprzedzeniem, na trwałym nośniku, informację o właściwościach i terminie dokonania tej zmiany oraz prawach przysługujących w związku z tą zmianą Usługobiorcy uprzywilejowanemu.

§10 Szczegółowe postanowienia dotyczące przedsiębiorców

 1. Postanowienia wskazane w niniejszym paragrafie mają zastosowanie do Przedsiębiorcy, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.
 2. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Przedsiębiorcą, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 3. Strony wyłączają odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu niezgodności Towaru z umową/wady rzeczy względem Przedsiębiorcy, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.
 4. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć Przedsiębiorcy, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta umowę w trybie natychmiastowym. W tym celu Usługodawca przesyła Przedsiębiorcy na adres e-mailowy lub adres korespondencyjny oświadczenie w przedmiocie wypowiedzenia umowy. Przedsiębiorca zrzeka się jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Przedsiębiorcy, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.

§11 Postanowienia końcowe

 1. Podczas trwania siły wyższej, Strony umowy zwolnione będą od wszelkiej odpowiedzialności za jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie, jeżeli tylko okoliczności zaistnienia siły wyższej będą stanowiły przeszkodę w wykonaniu umowy. Powyższe ma zastosowanie również w okresie bezpośrednio poprzedzającym lub następującym bezpośrednio po wystąpieniu siły wyższej, jeżeli tylko we wskazanym okresie oddziaływanie siły wyższej będzie stanowiło przeszkodę w wykonaniu umowy.
 2. Przez „siłę wyższą” należy rozumieć zdarzenie o charakterze nagłym lub naturalnym, niezależne od woli i działania Stron, którego nie można było przewidzieć i niemożliwe było jego zapobieżenie, w szczególności takie zdarzenia jak: powódź, wojna, akt terroru, wprowadzenie stanu wyjątkowego.
 3. W ramach korzystania z Usługi newslettera zabrania się działania w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich oraz dostarczania informacji o charakterze bezprawnym.
 4. Polubowne rozpatrywanie sporów i rozpatrywania reklamacji. Konsument ma możliwość zwrócenia się do:
  • stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;
  • wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego, w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Usługodawcą;
  • powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów w celu uzyskania pomocy w sprawie umowy;
  • lub ma prawo skorzystać z platformy ODR. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 5. Prawem właściwym jest prawo polskie z zastrzeżeniem ust. 8.
 6. Sądem właściwym jest sąd polski z zastrzeżeniem ust. 8.
 7. W przypadku Klienta będącego konsumentem, postanowienia Regulaminu nie pozbawiają konsumenta ochrony przyznanej przez przepisy prawa państwa jego zwykłego pobytu, których nie da się wyłączyć na podstawie umowy. W przypadku gdy przepisy, które obowiązują w państwie konsumenta są dla niego bardziej korzystne, a przepisów tych nie można wyłączyć w drodze umowy, to znajdą one zastosowanie w umowie zawartej między Klientem a Usługodawcą.
 8. Regulamin obowiązuje od dnia 2024-03-18.

§12 Prawa autorskie i licencje

 1. Wszelkie materiały udostępniane przez Usługodawcę, w tym Produkty elektroniczne i Usługi, zdjęcia, teksty, grafiki, multimedia oraz znaki towarowe są utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegającym ochronie prawnej.
 2. Prawami autorskimi do ww. materiałów dysponuje Usługodawca bądź inny podmiot, od którego Usługodawca uzyskał odpowiednią licencję. Materiały mogą być też wykorzystywane przez Usługodawcę w oparciu o inną podstawę prawną.
 3. Wszelkie materiały udostępniane przez Usługodawcę mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Klienta na własny użytek, o ile nic innego nie wynika z Oferty. Nieuprawnione jest dalsze rozpowszechnianie, udostępnianie, zgrywanie i pobieranie w jakikolwiek sposób materiałów poza zakresem dozwolonego użytku.
 4. Usługodawca udziela Klientowi niewyłącznej licencji, bez prawa do udzielania sublicencji oraz bez ograniczeń terytorialnych. Ograniczenia czasowe wynikają z Oferty lub z niniejszego Regulaminu. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji zostało uwzględnione w cenie.
 5. Klient ma prawo do korzystania z materiałów na następujących polach eksploatacji:
  • utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową
  • obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
  • rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 6. W przypadku naruszenia zakazu, o którym mowa w niniejszym paragrafie, w tym naruszenia praw autorskich, Usługodawca ma prawo domagać się od Klienta odszkodowania i zadośćuczynienia. Klient w ww. zakresie może ponosić odpowiedzialność cywilną lub karną.
 7. Usługodawca ma prawo do dokonania okresowej aktualizacji Produktów, w tym w szczególności Produktów elektronicznych.

Załącznik nr 1.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Wypełnij formularz w przypadku chęci odstąpienia od Umowy.

Data i miasto:

Twoje imię i nazwisko:
Twój adres:
Twój e-mail:
Twój telefon:

Grupa Max 15 sp. z o.o.
Marii Konopnickiej 47
44-370 Pszów

Odstąpienie od umowy

Ja niżej podpisany/na odstępuję od umowy polegającej na dostarczaniu usługi Newsletter od firmy Grupa Max 15 sp. z o.o. z siedzibą w Pszów, Marii Konopnickiej 47, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Gliwice, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001096027 i NIP: 647-260-75-05.

Załącznik nr 2.

FORMULARZ REKLAMACJI

Wypełnij formularz w przypadku chęci złożenia reklamacji dot. niezgodności Towaru z Umową.

Data i miasto:

Twoje imię i nazwisko:
Twój adres:
Twój e-mail:
Twój telefon:

Numer zamówienia:
Data złożenia zamówienia:

Grupa Max 15 sp. z o.o.
Marii Konopnickiej 47
44-370 Pszów

Zgłoszenie reklamacji

Informuję iż realizowana przez Marii Konopnickiej 47, 44-370 Pszów usługa Newsletter jest niezgodna z Umową.

Niezgodność usługi Newsletter z Umową polega na:
Niezgodność została stwierdzona w dniu:
Z uwagi na powyższe, proszę o:

Opinie

Skontaktuj się z nami

call 733 543 282

Zajęte? Nikt nie odbiera?
Bardzo często rozmawiamy przez telefon, mamy sporo spotkań online.
Kliknij tutaj i zostaw nam kontakt do siebie. Oddzwonimy tak szybko jak to możliwe.

mail biuro@doneta.pl

Napisz przez formularz. To najszybsza i najlepsza forma kontaktu z Donetą.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AIP Przemysław Szczygłowski z Siedzibą w Sosnowcu i numerze NIP 6443382251 w celu obsługi zapytania wysłanego przez formularz kontaktowy zgodnie z polityką prywatności.

Doneta, to zespół fajnych ludzi

Zadzwoń: 733 543 282 call
Skontaktuj się z nami

Zadzwoń do nas:
Nie odbieramy? Musimy być zajęci. Zostaw niżej swój numer telefonu, a oddzwonimy tak szybko jak to możliwe.

Jesteś 26 osobą, która uzupełniła dziś ten formularz.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AIP Przemysław Szczygłowski z Siedzibą w Sosnowcu i numerze NIP 6443382251 w celu obsługi zapytania wysłanego przez formularz kontaktowy zgodnie z polityką prywatności.